Chuyên gia bệnh viện Bạch MaiChuyên gia
Thông tin chuyên gia
Họ và tên: Chu Thị Hạnh
Trình độ hiện tại: Tiến sỹ
Chức vụ hiện tại: PGĐ Trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.
Họ và tên: Trần Hoàng Thành
Trình độ hiện tại: PGS.TS Y học
Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.
Họ và tên: Nguyễn Hữu Tuấn
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Chức vụ hiện tại: Bác sỹ CKI Viện Tim mạch và bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.
Họ và tên: Phạm Thế Thạch
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Khoa HSTC bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.
Họ và tên: Nguyễn Thế Dũng
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Khoa Thận nhân tạo bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.
Họ và tên: Hoàng Việt Anh
Trình độ hiện tại: Thạc sỹ
Vị trí công tác hiện tại: Viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai
Vị trí công tác tại Đa khoa Quốc tế: Cố vấn chuyên môn.

Tin khác đã đăng