fbpx
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06.00 - 07.00
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
06.00 - 07.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
06.00 - 07.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
KHOA NHI
06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
KHOA NỘI
06.00 - 10.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
07.00 - 10.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA NHI
06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
07.00 - 10.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
KHOA NỘI
12.15 - 16.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
13.30 - 16.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA TAI MŨI HỌNG
13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA NHI
13.00 - 17.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
KHOA NỘI
13.00 - 14.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
KHOA NỘI
15.00 - 19.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
KHOA NỘI
15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
KHOA NỘI15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
KHOA NỘI
16.00 - 17.45
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 17.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 20.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 20.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
17.00 - 18.00
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06.00 - 07.00
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
06.00 - 07.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
06.00 - 07.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 367, Hall A
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN06.00 - 07.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 367, Hall A
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 11.00 Robert Brown, Prof. Office 112, Hall C
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
09.00 - 10.00
Office 207, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN09.00 - 10.00
Robert van Hex
Office 207, Hall B
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN
17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TOÀN DIỆN17.00 - 20.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.00 - 08.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
07.00 - 10.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
07.00 - 10.00
Bác sĩ CKII Phạm Văn Điệp
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC07.00 - 10.00
Ann Blyumin, Prof.
Office 112, Hall C
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
09.00 - 11.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC09.00 - 11.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
12.20 - 13.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC12.20 - 13.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
13.00 - 14.00
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC
13.30 - 16.00
Office 112, Hall C
KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC13.30 - 16.00
Clare Mitchell, Prof.
Office 112, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06.00 - 07.00
KHOA NỘI
06.00 - 10.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI06.00 - 10.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
KHOA NỘI
12.15 - 16.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI12.15 - 16.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
13.00 - 14.00
KHOA NỘI
13.00 - 14.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI13.00 - 14.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
KHOA NỘI
15.00 - 19.00
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI15.00 - 19.00
John D. Tom
Office 6, Hall B
KHOA NỘI
15.00 - 19.00
Office 6, Hall B
KHOA NỘI15.00 - 19.00
Robert van Hex
Office 6, Hall B
16.00 - 17.00
KHOA NỘI
16.00 - 17.45
TS.BSCK II.Bùi Thanh Doanh
Office 6, Hall B
KHOA NỘI16.00 - 17.45
John D. Tom
Office 6, Hall B
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
07.00 - 08.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 09.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 09.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
07.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG07.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
10.00 - 11.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG10.00 - 11.00
Robert Brown, Prof.
Office 224, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
12.00 - 13.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG12.00 - 13.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
13.00 - 14.00
KHOA TAI MŨI HỌNG
13.00 - 15.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG13.00 - 15.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG
13.00 - 14.00
Office 224, Hall B
KHOA TAI MŨI HỌNG13.00 - 14.00
Tim Duncan
Office 224, Hall B
14.00 - 15.00
Click on the department name to get additional info

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10.00 - 11.00
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU10.00 - 12.50
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU13.00 - 16.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU
13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU13.00 - 17.00
Earlene Milone, Prof.
Office 150, Hall B
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
06.00 - 07.00
KHOA NHI
06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
KHOA NHI
06.00 - 07.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI06.00 - 07.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
KHOA NHI
13.00 - 17.00
Office 114, Hall C
KHOA NHI13.00 - 17.00
Sue Collins
Office 114, Hall C
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
Click on the department name to get additional info

Thursday

Friday

Saturday

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
16.00 - 17.00
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 17.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 17.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 20.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT
16.00 - 20.00
Office 8, Hall A
LIÊN CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT- MẮT16.00 - 20.00
Norma Blueman
Office 8, Hall A
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00
Click on the department name to get additional info
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Click on the department name to get additional info
English EN French FR Chinese (Simplified) ZH-CN Vietnamese VI