Hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

Hưởng ứng “Ngày An toàn người bệnh Thế giới lần thứ nhất 17/9/2019”

Nhận thấy sự an toàn người bệnh là ưu tiên sức khỏe toàn cầu, tại Hội nghị Y tế Thế giới lần thứ 72, 194 quốc gia đã thống nhất lấy ngày 17/9 là Ngày An toàn người bệnh Thế giới. Ngày 17/9 hàng năm,…

Read more