Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Hàng Kênh – CTCP

Sáng ngày 14/4 vừa qua, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Tham dự Đại hội có Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng Kênh – CTCP, đông đủ các cổ đông và tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được biểu dương tại Đại hội.

Năm 2018, với sự cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động, Tổng công ty Hàng Kênh -CTCP đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra. Tại Đại hội, ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty.

ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, đề ra phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Công ty

Trong khuôn khổ chương trình, các cổ đông đã cùng biểu quyết về việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ; Biểu quyết về tỷ lệ chia cổ tức và trích lập các quỹ; Biểu quyết về thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát; Biểu quyết về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Cũng trong nội dung diễn ra Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018. Tập thể Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã vinh dự được nhận Giấy khen về “thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2018”.

  

Leave a reply