Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020- Tổng công ty hàng kênh- CTCP

Ngày 20/05/2020, tại tầng 19 Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP đã long trọng tổ chức: “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”.Đại hội đã thu hút được đông đảo các cổ đông tới tham dự để nhìn lại một năm hoạt động của Tổng công ty.

 

Tại Đại hội lần này, các đại biểu được nghe “Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2019 và 5 năm 2015-2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020, định hướng 5 năm 2020-2024” và “Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019”. Qua  đây cổ đông có thể nắm bắt được những bước tiến trong suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 đã đạt được, đồng thời nêu bật được những thành tựu mà hoạt động sản xuất của tổng công ty trong 5 năm qua như: Doanh thu tăng trưởng 2,64 lần, lợi nhuận trước thuế tăng 5,6 lần, thu nhập bình quân đầu người tăng 2,2 lần… Đồng thời đã nêu ra những định hướng phát triển cho tất cả các hoạt động của Tổng công ty nói chung và từng đơn vị thành viên nói riêng, trong giai đoạn từ năm 2020 – 2024.

Bên cạnh đó, thông qua “Báo cáo kiểm tra quyết toán tài chính năm 2019 của Kiểm toán và Ban kiểm soát”, cổ đông đã có những cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính, qua đây thể hiện tính minh bạch đầy đủ rõ ràng các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Cũng tại Đại hội lần này, hàng loạt các nội dung cũng được các cổ đông thông qua như: Biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu năm 2020, các định hướng lớn 2020-2024 và giải pháp thực hiện; Biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 và trích lập các quỹ năm 2020…, đông đảo cổ đông đã nhất trí cao, thể hiện tinh thần đoàn kết quyết tâm của tất cả cổ đông, trong việc ủng hộ định hướng phát triển của Tổng công ty, tin tưởng sự phát triển ngày càng bền vững của Tổng công ty Hàng Kênh – CTCP trong những năm tiếp theo.

Cũng trong ngày hôm nay, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã bầu HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024.

Leave a reply