Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng Công ty Hàng Kênh: Kiên định với các định hướng lớn

Sáng ngày 16/4 tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội với sự thống nhất cao mở ra cơ hội phát triển cho Tổng Công ty Hàng Kênh lên một tầm vóc mới.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty; các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty; đại diện các tập thể và cá nhân được hội đồng quản trị khen thưởng năm 2021.


Năm 2021 là năm có rất nhiều khó khăn đối với toàn bộ nền kinh tế trong nước và thế giới do ảnh hưởng kéo dài, phức tạp của đại dịch COVID-19, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tuy nhiên bằng sự đoàn kết nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo và điều hành sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Tổng Công ty; sự chủ động trong hoạch định chiến lược và các bước đi phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn mà trong năm 2021 Tổng Công ty Hàng Kênh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021; phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Các đại biểu cũng được nghe: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo kiểm tra quyết toán tài chính năm 2021 của Kiểm toán và Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; cùng tham gia biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021 và giải pháp thực hiện; Biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và trích lập các quỹ năm 2022.


Bước sang năm 2022, Tổng công ty tiếp tục kiên định thực hiện các định hướng lớn như: Tiếp tục tái cấu trúc lại doanh nghiệp, cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị dịch vụ; giảm dần giá trị sản xuất công nghiệp; Xây dựng hệ thống quản lý và các cơ chế chính sách đồng bộ, thực hiện thống nhất trong toàn Tổng công ty. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro tốt, ứng phó kịp thời để Tổng công ty phát triển một cách bền vững; Có chính sách linh hoạt để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Quản lý đầu tư một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và chủ động toàn bộ các công đoạn trong quá trình đầu tư. Tin tưởng rằng, với những kết quả đã đạt được, kinh nghiệm đã được tích lũy và với truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động và sáng tạo, chủ động vượt qua mọi khó khăn thách thức, tập thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty sẽ phấn đấu và nhất định sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng trong khuôn khổ Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2021. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng vinh dự được nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc năm 2021.

Leave a reply