ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 TỔNG CÔNG TY HÀNG KÊNH

Sáng ngày 16/4 tại Hội trường lớn Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.  Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng Công ty; các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty; đại diện các tập thể và cá nhân được Hội đồng quản trị khen thưởng năm 2022.


Năm 2022 là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế trong nước và thế giới do ảnh hưởng kéo dài và phức tạp của đại dịch COVID 19, tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các ngành nghề trong Tổng Công ty. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty đã chủ động trong hoạch định chiến lược và các bước đi phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tiễn. Đồng thời cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ công nhân viên mà đã vượt qua mọi khó khăn, thách thưc, các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra.

Tại Đại hội, ông Hoàng Mạnh Thế – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng Kênh đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022; phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Các đại biểu cũng được nghe: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022; Báo cáo kiểm tra quyết toán tài chính năm 2022 của Kiểm toán và Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; cùng tham gia biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu năm 2023 và giải pháp thực hiện; Biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và trích lập các quỹ năm 2023.


Cũng trong khuôn khổ Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân năm 2022. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng vinh dự được nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc năm 2022.


 

 

 

Leave a reply