Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Hàng Kênh – CTCP

Sáng ngày 17/04 vừa qua tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Hải Phòng, Tổng Công ty Hàng Kênh đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội cổ đông đã thông qua các mục tiêu cơ bản, nội dung quan trọng; từ đó tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Tổng Công ty Hàng Kênh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty; các cổ đông và đại diện cổ đông của Tổng công ty; đại diện các tập thể và cá nhân được hội đồng quản trị khen thưởng năm 2020.


Có thể thấy năm 2020 là một năm đầy khó khăn thách thức với toàn bộ nền kinh tế trong nước và thế giới do ảnh hưởng kéo dài cả đại dịch COVID – 19, tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các ngành nghề trong đó có Tổng công ty Hàng Kênh. Tuy nhiên với sự chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Tổng công ty và sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2020 Tổng công ty đã vượt qua mọi khó khăn thách thức. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2020 đều vượt chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đề ra.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe: “Báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020; phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021và các giải pháp thực hiện”, “ Báo cáo kiểm tra quyết toán tài chính năm 2020 của Kiểm toán và Ban Kiểm toán”, “Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm Soát năm 2020. Trong khuôn khổ chương trình, các cổ đông đã cùng biểu quyết: Thông qua các chỉ tiêu phấn đấu năm 2021; Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và trích lập các quỹ năm 2021.

Cũng tại Đại hội đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020. Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng vinh dự được nhận Giấy khen về thành tích xuất sắc năm 2020.

Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tổng Công ty Hàng kênh – CTCP đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Leave a reply